ХОРИЗОНТАЛЕН
СОНДАЖ
 
Ниски нива на шум, прах и вибрации...
Без забавяне на ежедневния трафик.
БЕЗИЗКОПНА
ТЕХНОЛОГИЯ
 
предпочитана за полагане на тъби, кабели, тръбопроводи,
водопроводи, газопроводи, електропроводи...
СОНДАЖНО
СТРОИТЕЛСТВО
 
Високопроизводително, качествено,
максимално запазване на околната среда.

ЗА НАС

Ние сме специализирани в без­тран­шейно, безизкопно стро­и­тел­ство на тръ­бо­про­води чрез Управ­ляем Хори­зон­тален Сон­даж. Без­изкопният сон­да­жен ме­тод е високо ефективен, а не рядко и един­стве­но приложим при преминаване на тръби и кабели под глав­ни град­ски, ско­рост­ни и релсови пъти­ща, ма­гис­трали и под реки. Той е ико­номи­чески изго­ден като цена поради висо­ката про­из­во­ди­тел­ност, точ­ност и крат­ки екс­плоа­тационни срокове.

 

Безизкопната технология е съгласувана от Минис­тер­ство­то на регио­нал­ното развитие и благо­ус­трой­ството. Хори­зон­тал­ният сон­даж е прило­жим за всякакви подземни ко­му­никации: водо­про­води, газо­про­води, елек­тро­про­води, оптика и др. Хори­зон­тал­ното сон­ди­ране оказва мини­мал­но въздей­ствие вър­ху при­род­ната среда, върху рас­ти­тел­ния и живо­тин­ски свят.

 

ЕКОЛОГИЧНОСТ

Безизкопните технологии за хоризон­тално сон­ди­ране за без­тран­шейно пола­гане на тръбо­про­води, тръби, кабели и из­граж­дане на подземни комуникации и про­дук­топро­води не нанасят еко­ло­гични вре­ди на околната сре­да, при­род­ните местообитания и за­щи­те­ни хаби­та­ти. Раз­по­лага­ме с най-модер­ната тех­но­ло­гия и сон­дажно обо­руд­ване в съв­ремен­ното строи­тел­ство на ин­фра­струк­турни проекти.
 

ВИЗИЯ И ПРИНЦИПИ

За високопроизводително, ка­чест­вено и ща­дящо реали­зи­ране на модер­на без­изкоп­на подземна инфра­струк­тура чрез хори­зон­тални сондажи.

Минимално въздействие вър­ху расти­тел­ния и живо­тин­ски свят. Ниски нива на шум, прах и вибрации. Без забавя­не на ежед­нев­ния трафик.

Бързо, точно, чисто и рен­та­бил­но като цена съвре­менно сондажно ре­ше­ние без изкоп и раз­руша­ване на асфалто­вата или друга настилка.

Ефективната безизкопна технология на хоризонтален сондаж е предпочитана за всякакви подземни комуникации – водопроводи, газопроводи, електропроводи...

Свържете се с нас

КОНТАКТИ